Adatkezelési tájékoztató

 

Letölthető változatért kattintson ide!

I. Az adatkezelési tájékoztató célja

Fenyő Rita egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) elsődlegesen gyermekek tanulási képességeinek fejlesztésével, táborok szervezésével foglalkozik. Célja a megbízókkal, ügyfelekkel, üzleti partnereivel a bizalmi viszony kiépítése, mely a hosszútávú együttműködés egyik alappillére. Adatkezelővel bármilyen üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek adatkezelésének átláthatóvá tétele, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, valamint azok Adatkezelőre nézve kötelezőnek elismerése a bizalomépítés oszlopköve. Valljuk, hogy a megfelelő adatkezelési tájékoztatás ugyanúgy cégünk brandjének része, mint a szervezési munka.

Érintettek alatt főként szolgáltatásaink iránt érdeklődőket, megrendelőket, azaz ügyfeleinket, partnereinket, illetve mindazokat értjük, akikről valamilyen módon a vállalkozással kapcsolatosan adatot tárolunk.

Jelen tájékoztató hatálya Adatkezelő weblapján (https://alfatanuloklub.hu/), közösségi média-felületein, kapcsolattartás és táborszervezés során történő adatkezelésre, illetve a vállalkozás offline adatkezelésére terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://alfatanuloklub.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Vállalkozás adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.), és megfelel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (továbbiakban: GDPR).

A tájékoztató jobbá tételi szándékkal történő módosításának a jogát Adatkezelő fenntartja.

Az alábbiakban ismertetem vállalkozásom adatkezelési gyakorlatát.

II. Az adatkezelő

Név:    Fenyő Rita egyéni vállalkozó

Székhely:        2132 Göd, Margit utca 10.

Nyilvántartásba vétel szám: 51266758

Adószám:       68126238-1-33

Telefonszám:  06 20 4 89 39 89

Email cím:      alfatanuloklub@gmail.com

A tárhelyszolgáltató adatai:

Cég neve:       ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Székhelye:      9024 Győr, Déry T. u. 11.

Elérhetősége: info@elin.hu, +36 70 297 4811

III. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

IV. Alapelvek

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető a jogszabály által tételesen felsorolt jogalapok figyelembe vételével. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

 2. Amennyiben az adatkezelés jogalapja változik, arról a folyamat során tájékoztatni kell az érintettet – a tájékoztatás úgy az egyes szerződésekben, mint jelen tájékoztatóban megvalósul: létrejöhet az adatkezelés hozzájárulás alapján, azonban, szerződéskötés esetében a jogalap hozzájárulásról szerződéskötésre módosul, majd – amennyiben a szerződést kötelesek vagyunk jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt megőrizni, az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése lesz. („tájékoztatás”)

 3. Csak olyan mennyiségű személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („célhoz kötöttség”, „adattakarékosság”).

 1. Adatkezelő a pontos és naprakész adatkezelés céljából minden észszerű intézkedést megtesz, így az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti („pontosság”).

 2. Adatkezelő körültekintő technikai intézkedések megtételével biztosítja a személyes adatok biztonságos tárolását, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Adatkezelő felelős a fenti alapelveknek történő megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

V. Az adatkezelés jogalapjai

Személyes adatot az Infotv., valamint a GDPR rendelkezései szerint csak az alábbi jogalapok valamelyike szerint lehet kezelni:

 • hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem vonatkozik);

 • szerződéskötés;

 • jogi kötelezettség teljesítése;

 • érintett létfontosságú érdekének védelme;

 • közérdek vagy közhatalom gyakorlása ;

 • jogos érdek érvényesítése

Itt hívjuk fel a kedves érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

VI.1. Hozzájárulás alapján kezelt adatok köre, gyűjtésének módja, tárolási ideje – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

VI.1.1. Adatgyűjtés honlap Kapcsolat oldalán

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

azonosítás,

E-mail cím

kapcsolatfelvétel

Kapcsolat-felvételkori IP cím

technikai művelet végrehajtása

 1. Az érintettek köre: a honlapon a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő természetes személyek. Az kapcsolatfelvétel feltétele jelen Adatkezelési tájékoztató megismerése és az abban foglaltak elfogadása.

 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.

 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

 4. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés válasz adásához szükséges.

 • az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek válaszolni megkeresésére;

 

VI.1.2. Ügyfélkapcsolat

 1. Amennyiben az érintettek az alább felsorolt elérhetőségek valamelyikén keresi fel Adatkezelőt, úgy az adatkezeléshez történő hozzájárulás a megkereséssel történik – egyébként, például egy e-mail útján érkező megkeresésre nem áll módunkban válaszolni. Ezen kapcsolati mód esetén az alábbi tájékoztatást adja Adatkezelő:

 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

azonosítás,

E-mail cím

kapcsolattartás

Telefonszám

kapcsolattartás

Kapcsolat-felvételkori IP cím

technikai művelet végrehajtása

 

 1. Az érintettek köre: adatkezelővel telefonon/e-mailen/személyesen kapcsolatot tartó, valamennyi érintett.

 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása.

 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

 4. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés kapcsolattartáshoz szükséges.

 • az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk az érintettel jogszerűen kapcsolatot tartani, kérdéseire válaszolni.

 VI.1.3. Hírlevél

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó/Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató/Adatkezelő az aktuális információkról tájékoztassa, esetlegesen reklámot tartalmazó információt küldjön, illetve, hogy a megadott elérhetőségein megkeresse. Jelen tájékoztató-rész minden olyan lehetőségre vonatkozik, ahol Érintett – online vagy offline felületen – hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő részére hírlevelet küldjön.

 2. Érintett, a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva, hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az 1. pontban felsorolt tevékenységekhez szükséges személyes adatait kezelje.

 3. Adatkezelő nem küld kéretlen hírlevelet, és érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben adatkezelő minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából, és további hírlevéllel nem keresi meg érintettet. Érintett a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név, e-mail cím

azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

Feliratkozás időpontja

technikai művelet végrehajtása

Feliratkozáskori IP cím

technikai művelet végrehajtása

 1. Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 2. Az adatkezelés célja: az adatkezelő tevékenységét bemutató elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, rendezvényekről stb.

 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 5. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és az adatkezelő jogos érdekén alapul;

 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk;

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 VI. 1.4.Gyermekek adatai, fényképei

VI. 1.4.1. Mivel adatkezelő szolgáltatásait direkt módon főként gyerekeknek nyújtja, jogos kérdés, hogy tárol-e gyerekekről adatokat. Tartósan nem tárol Adatkezelő kiskorúakról adatot. Adatkezelő tevékenysége során életszerű módon azért jut gyerekek személyes adatához – név, születési dátum, TAJ szám -, hogy a szerződés szerint vállalt feladatai – szerződéskötés jogalapon – az aktuális tevékenység során teljesíteni tudja, melyhez nélkülözhetetlen a gyereket nevén szólítása, illetve korának megfelelő csoportba osztás, illetve fejlesztő tevékenység megválasztása. A gyermekek adatait Adatkezelő a fejlesztési folyamat, illetve tábor lezárását követően megsemmisíti.

VI.1.4.2. Táborban készült fotók

 1. Az érintett szülő külön íven kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy kiskorú gyermekéről fénykép készüljön, és azt Adatkezelő – saját fényképeként – promóciós célra felhasználja. Adatkezelő csak és kifejezetten jogszerűen kíván fényképeket felhasználni, figyelemmel a személyiségi jogi, adatvédelmi és szempontokra azzal, hogy egy fényképet csak akkor használ fel, ha a képen lévő összes gyerek törvényes képviselője hozzájárult a fénykép készítéséhez és felhasználásához. Képek továbbküldésre nem kerülnek, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem tudja működése körében garantálni, hogy a megküldött képen esetlegesen szereplő további kiskorú törvényes képviselője a fénykép megküldéséhez hozzájárult-e.

 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Fénykép

Promóciós célok

 1. Az érintettek köre: a fényképeken szereplő kiskorúak, illetve törvényes képviselőjük.

 2. Az adatkezelés célja: képes emlék előállítása és érintett törvényes képviselője általi, promóciós célra történő felhasználása.

 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: promóció vége.

 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 5. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, továbbá az Adatkezelő jogos érdekén alapul;

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy Adatkezelő nem készíthet és használhat fel fényképet.

 

VI.1.5. Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 2. Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése, továbbá a vállalkozás bemutatása, vélemény-nyilvánítás, kapcsolatfelvétel kezdeményezése. Adatkezelés szempontjából értelmezhető adatokat erről az oldalról nem nyerünk ki, az esetleges statisztikák adatkezelés szempontjából nem relevánsak.

 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik, illetve érintett maga dönti el, hogy mikor kívánja törölni hozzászólását vagy visszavonni „kedvelését”. Adatkezelő ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy oldalain az üzleti etikájával nem összeegyeztethető bejegyzéseket törli, illetve onnan kitiltsa azon személyeket, akik negatívan befolyásolják üzleti oldalait.

 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

VI.1.6. Sütik („Cookies”)

VI.1.6.1. A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik a weboldal használatát;

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre-szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az érintett eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhányat pedig hosszabb időre tárol a látogató számítógépe.

Amennyibe a látogató a sütikkel kapcsolatos tevékenységeket meg kívánja akadályozni, illetve a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat törölni szeretné, az alábbi oldalakon talál ehhez útbaigazítást:

Firefox-hoz
Internet Explorerben
Chrome-ban,
Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat.

 

VI.1.6.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő honlapját, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

VI.1.6.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Honlapunkon alkalmazzuk a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Oldalunkat összekötöttük a több közösségi oldalammal (Facebook, Instagram, Youtube). Ezek a közösségi oldalak helyeznek el a látogatók oldalán olyan sütiket is, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Ezeket az adatokat adatkezelő nem látja, nem kezeli. Az ilyen sütiket az érintett tudja saját gépe böngészőjében kikapcsolni.

VI. 1.7. Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Hírlevél esetén a hozzájárulás visszavonható a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással.

Facebook oldal esetén a lájk visszavonható, a privát üzenet és komment törölhető.

Adatkezelő törli az adatokat manuálisan is, amennyiben az alfatanuloklub@gmail.com e-mail címre ez irányú megkeresés érkezik.

A hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerű adatkezelés a törlést követően is jogszerűnek számít.

A hozzájárulás útján történő tárolás idejének korlátja egyrészt a hozzájárulások fenti felsorolás szerinti visszavonása vagy leiratkozás, másrészt a részemről évente történő adatbázisom felülvizsgálata. Az adatokat jelszóval és vírusirtóval védett számítógépemen tárolom. A papíralapon kapott adatokat szintén rögzítjük számítógépen, a legszükségesebb papír alapú adatokat zárható szerkényben tárolja Adatkezelő.

VI.2. Szerződés és jogi kötelezettség – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontok

VI.2.1. Tréningek, táborozás, oktatás során végzett adatkezelés

 1. A nevezett tevékenységek során szerződés, illetve jogi kötelezettség teljesítése jogalapokon végzünk adatkezelést. Ezen adatkezelési jogalapok esetén az alábbi tájékoztatást adja Adatkezelő:

 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Gyermek neve

Születési dátum

TAJ szám

Szülő neve

azonosítás,

azonosítás, korcsoportba sorolás

sürgős ellátás igénylő vészhelyzet esetén használandó adat

azonosítás

E-mail cím

kapcsolattartás

Telefonszám

Lakcím/Számlázási cím

Allergia, rendszeresen szedett gyógyszer

Azon személy megnevezése, aki elviheti a táborból, oktatási helyszínről a gyereket

kapcsolattartás, számla kiállítása

táborozás esetén szükséges ismeretek, ellátásokról történő tudomásszerzés

kapcsolattartás

Kapcsolat-felvételkori IP cím

technikai művelet végrehajtása

 1. Az érintettek köre: adatkezelővel a különböző foglalkozások, táboroztatás céljából kapcsolatot tartó, valamennyi érintett.

 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: számlák, szerződések megőrzésének jogszabály szerinti ideje, 8, illetve 5 év.

 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

 4. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a szerződést teljesíteni.

VI.2.2. Munkavállalók adatkezelése

Munkavállalóinkkal minden esetben szerződést kötünk, illetve az egyszerűsített foglalkoztatás esetén, azt bejelentési kötelezettségünkkel teljesítjük. A szerződéskötési jogalappal végzett adatkezelésről érintettek minden esetben tájékoztatást kapnak.

Munkavállalók esetében a név, születési név, lakcím, elérhetőség, anyja neve, születési hely és idő alapadatokon kívül kezeljük bankszámlaszámukat, adóazonosító jelüket, TAJ számukat, nyugdíjas törzsszámukat, személyi igazolvány számát, lakcímkártya számát, végzettséget igazoló okmány számát. Amennyiben a munkavállalónak gyereke van, úgy a gyerek nevét, születési idejét (szabadság, családi pótlék, illetve egyéb, jogi kötelezettség teljesítése céljából).

Adatkezelő minden munkavállalója köteles egy szabályzatot elfogadni, mely tartalmazza a munkavállaló adatkezelési jogosultságait, illetve az arra vonatkozó tilalmakat.

VI.2.3. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása bizonyos esetekben jogszabályban előírt kötelezettsége adatkezelőnek. Ha a kért adatokat megbízó érintett nem adja át, amennyiben a nyugta kiállítása a vevő számára nem elégséges, adatai hiányában számlát nem áll módunkban természetes személy részére kiállítani, így lehetetlen szerződést kötni az érintettel.

Jogi személyekkel történő szerződéskötés esetén, a köztünk létrejövő szerződés tartalmazhat személyes adatokat, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A szerződéskötés feltétele ezen adatok ismerete. Ezen esetekben az adatkezelés jogalapja nem hozzájárulás, hanem szerződéskötés.

Számlázási nevet és címet jogszabályban előírt ideig tárolja adatkezelő jelszóval és vírusirtóval védett számítógépén.

VII. Biztonsági intézkedések

A vállalkozási tevékenység során adatkezelő a kezelt adatokról megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik. Célunk, hogy az adatokhoz semmilyen módon ne lehessen jogosulatlanul hozzáférni. Számítógépeinket jelszóval, valamint a Microsoft Security Essentials vírusirtó programmal védjük. Telefonjainkat pin kód és minta rajzos azonosítást követően tudjuk használni. A Gmail-be, Facebook-ra azonosítást követően lépünk be. A honlapon SSL titkosítást alkalmazunk.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

VIII. Adatfeldolgozóink

Vállalkozásunkban az alább felsorolt adatfeldolgozók munkáját vesszük igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:

Cég neve:       ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Székhelye:      9024 Győr, Déry T. u. 11.

Elérhetősége: info@elin.hu, +36 70 297 4811, https://elin.hu/

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.)

Hírlevélküldés:

Jelenleg nem használunk hírlevél küldő szoftvert.
(Általuk gyűjtöm az összes megrendeléssel/hírlevélküldéssel kapcsolatos adatot)

Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Számlázás:

Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu
Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/
Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.
Email: info@szamlazz.hu

(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

Facebook oldal:

Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook pixel:

Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA

(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

IX. Érintettek adatainak továbbítása harmadik országba

Az Amerikai Egyesült Államokba történik adattovábbítás, mely országgal 2016. július 12-én megfelelőségi határozat született

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google

(https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) és a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart.

X. Az érintettek jogai

X.1. Átláthatóság és az érintettek hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogszabálynak és saját üzleti hitvallásunknak megfelelően, igyekszünk minden, az érintettek számára elérhető tájékoztatást átláthatóvá és érthetővé tenni az érintettek számára könnyen elérhető felületen.

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az általam róluk kezelt alábbi információkról:

 • adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket;

 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • megnevezve az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;

 • amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt;

 • automatizált döntéshozatal tényét – például adatainak profilalkotáshoz történő felhasználását.

A fenti információkat a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bocsátjuk a kérelmező rendelkezésére ingyenesen.

X.2. Helyesbítéshez és törléshez való jog

Az érintettek jogosultak kérni a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését.

Amennyiben az alábbi esetek egyike fennáll, úgy indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk adatkezelőkként vagyok törölni az érintettek személyes adatait:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem kell törölni a személyes adatokat, amennyiben azt a véleménynyilvánítás és tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából használjuk; illetve ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ilyen helyzet fennállása esetén a fentiekről tájékoztatni szükséges az érintettet.

X.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintettek jogosultak kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben:

 • vitatják a személyes adatok pontosságát, a pontatlanság tisztázásáig

 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettek igénylik azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • az érintett tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az érintettet tájékoztatni szükséges.

X.4. Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés, és az adatkezelés automatizált módon történik, érintet jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

X.5. Tiltakozás joga

Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adataiknak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

X.6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Vállalkozásunk profilalkotást nem végez, így ezen jog érvényesítése vállalkozásunkban nem értelmezhető.

XI. Panasz esetén

Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük.

A fentiek ellenére felmerülő panasz vagy kérdés esetén forduljanak bizalommal hozzánk az alfatanuloklub@gmail.com e-mail címen, igyekszünk saját hatáskörben orvosolni a felmerült problémát.

Az érintetteknek természetesen jogában áll bírósághoz fordulni igényeik érvényesítése során. Az adatkezelési elvek és eljárások megsértésével kapcsolatos jogviták a törvényszék hatáskörébe tartoznak, illetékesség szempontjából az érintett lakóhelye szerinti törvényszéken indítható meg a peres eljárás.

Az adatkezelésemmel kapcsolatos peres eljárás megindítása előtt – vagy közben – bármikor nyitottak vagyunk közvetítői eljárásban részt venni.

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel az érintett felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

XII. Automatizált döntéshozatal

Vállalkozásunkban nem működik automatizált döntéshozatal.

XIII. Releváns jogszabályok felsorolása

 • Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;

 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;

 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény